Добре дошли в страницата на O.K. Sport – Club

Членство

1. Структурата на О.К. Спорт Клуб е следната:

◊ Управителен съвет – съставен е от петима члена
◊ Членове – към 01.05.2006 г. членовете са повече от 150
◊ Асоциирани членове
◊ Почетни членове

2. Членство:

◊ Член на О.К.Спорт – Клуб може да стане всеки получил специална покана от управителният съвет на клуба. Членовете ползват специални привилегий с клубните си карти, както и предимство при организиране на спортни състезания от О.К. Спорт. Имат право да правят предложения на общите събрания, както и да участват с гласуване при взимане на решения относно дейноста на клуба. Задълженията на членовете са подробно описани в устава на клуба, приет на първото общо събрание.
◊ Асоциираните членове са определени от управителният съвет на клуба и получават специални клубни карти с които ползват превилегийте на клуба, но не и предимство при организиране на спортни състезания от О.К. Спорт. Имат право да присъстват на общите събрания, но не и да участват в гласуванията при взимане на решенията относно дейноста на клуба. Асоциираните членове нямат задължения към клуба и не заплащат членски внос.
◊ Почетните членове са хора удостоени от управителния съвет на клуба за техните големи спортни постижения или други заслуги. Те ползват всички превилегий и предимства които им осигурява клуба, нямат задължения към клуба и не заплащат членски внос.

3. Членски внос:

◊ Членовете на клуба заплащат месечни вноски в размер на 3.33 лв.
◊ Вноските ще се събират на общите сезонни събрания на клуба и ще се заплащат за период от 6 месеца.
◊ Членове, незаплатили повече от 7 месечни вноски, ще губят автоматично членството си в клуба.
◊ Събраните средства ще се изпозват за:

организиране на спортни състезания.
изработване на спортни екипи за членовете на клуба.
поддържане на интернет страницата на клуба.
рекламна дейност, свързана с дейноста на клуба.
други режийни разходи

4. Други въпроси, засягащи структурата и членството в клуба:

◊ Всички други въпроси, свързани с дейността на клуба, са подробно описани в устава на клуба. За друга или информация или питания се обращайте към ръководството на клуба.